ALGEMENE VOORWAARDEN


ARTIKEL 1: HERSTELLINGEN – ONDERHOUD

1.1 De werkzaamheden worden uitgevoerd in de vestiging van bvba VW-Audi Center.
1.2 De opdrachtgever is ertoe verplicht het voertuig er naartoe te brengen en het hier op te halen.
 
 
ARTIKEL 2: SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN

2.1 Bvba VW-Audi Center verbindt er zich toe de werkzaamheden uit te voeren zoals ze beschreven zijn in de      
      werkopdracht.
2.2 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de gegeven opdracht moet worden uitgebreid –
      waardoor de prijs verhoogd zou
      worden met 50% ten overstaan van de voorziene prijs – dient de bvba VW-Audi Center eerst (desnoods
      mondeling) contact op te nemen met
      de opdrachtgever alvorens de opdracht uit te voeren.
2.3 Indien de kosten van de bijkomende werkzaamheden echter onder deze 50% liggen, is bvba VW-Audi Center
      ertoe gerechtigd ze op eigen gezag en
      op kosten van de opdrachtgever uit te voeren, in het bijzonder wanneer zonder deze werkzaamheden de `
      verkeersveiligheid van het voertuig in het gedrang komt.
2.4 Indien er geen werkopdracht is opgesteld, wordt veronderstel dat de door bvba VW-Audi Center uitgevoerde werkzaamheden in overeenstemming
      zijn met de mondeling opgegeven opdracht, behoudens bewijs van het tegendeel.
 
 
ARTIKEL 3: TERMIJN
 
3.1 De termijnen voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn benaderend en o.a. afhankelijk van de
      beschikbaarheid van de nodige onderdelen.
3.2 Behoudens andersluidend beding kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op een voertuig ter
      vervanging, en kan de bvba VW-Audi Center
      niet aansprakelijk gesteld worden voor dervingskosten en/of andere mogelijke schade.
 
 
ARTIKEL 4: PRIJS

 4.1 De overeengekomen prijs is netto.
 4.2 Alle taksen, financiële of andere kosten zijn ten laste van de opdrachtgever.
 4.3 Werd bij de werkopdracht geen prijs vooropgesteld, dan gebeurt de prijsberekening aan de hand van de
       catalogusprijzen van kracht op het ogenblik van de facturering van de onderdelen en op basis van het
       gebruikelijke uurloon voor het gepresteerde werk.
 

ARTIKEL 5: BETALING

5.1 Al onze rekeningen en facturen zijn contant betaalbaar op de dag van afhaling van het voertuig.
5.2 In elk geval heeft de bvba VW-Audi Center het recht de herstelde voertuigen en/of goederen in haar werkplaats
      te weerhouden tot volledige betaling van de factuur.
 
 
ARTIKEL 6: NALATIGHEID IN ZAKE BETALINGEN

6.1 In geval van niet betaling of van onvolledige betaling van het factuurbedrag is van rechtswege en zonder enige
      ingebrekestelling benevens een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 50,00,
      aanvullend een verwijlsintrest van 10% verschuldigd vanaf factuurdatum.
 
 
ARTIKEL 7: STALLING

7.1 De opdrachtgever verbindt er zich toe het voertuig te komen ophalen in de vestiging van de bvba VW-Audi
      Center binnen de drie werkdagen nadat hij op de hoogte is gebracht van de voltooiing van de werkzaamheden,
      hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij door ontvangst van de factuur.
7.2 Voor zover hij in gebreke blijft het voertuig te komen ophalen, kan hem een stallingsvergoeding van € 15,00 per
      dag worden aangerekend.
 
 
ARTIKEL 8: PROTEST
 
8.1 Door de inontvangstname van het voertuig en/of de factuur, aanvaardt de opdrachtgever voorlopig de
      werkzaamheden.
8.2 Indien binnen 5 werkdagen geen uitdrukkelijk verzet wordt aangetekend tegen de uitgevoerde werkzaamheden,
      wordt de aanvaarding veronderstel definitief te zijn.
8.3 In ieder geval zijn zichtbare gebreken gedekt door in ontvangstname van het voertuig.
 
 
ARTIKEL 9: WAARBORG
 
9.1 De uitgevoerde werkzaamheden worden door bvba VW-Audi Center uitgevoerd onder een waarborg tegen
      verborgen gebreken, welke uitdrukkelijk dient te zijn overeengekomen.
9.2 Bij gebreke aan uitdrukkelijke overeenkomst wordt een waarborg tegen verborgen gebreken voorzien, beperkt
      tot twee maanden.
 
 
ARTIKEL 10: ONDERDELEN
 
10.1 Behoudens afwijkend beding worden de vervangen onderdelen eigendom van bvba VW-Audi Center.
 
 
ARTIKEL 11: NIETIGHEID
 
11.1 De nietigheid of wijziging van één der bepalingen van deze overeenkomst laat de andere bepalingen
        onaangetast.
 

ARTIKEL 12: VOORWAARDEN
 
12.1 De overeenkomst tussen partijen wordt uitsluitend beheerst door deze voorwaarden met uitsluiting van de
        voorwaarden van de opdrachtgever en van elke strijdige bepaling die niet uitdrukkelijk door de bvba VW-Audi
        Center werd aanvaard.
 
 
ARTIKEL 13: AANVAARDING
 
13.1 De aanvaarding van een factuur strekt tot aanvaarding van de algemene voorwaarden door de opdrachtgever
        voor deze en voor elke verdere herstelling.
 
 
ARTIKEL 14: PERSOONSGEGEVENS
 
14.1 De opdrachtgever geeft de uitdrukkelijke toestemming aan bvba VW-Audi Center om de verstrekte informatie,
        en desgevallend de persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor de uitvoering van
        de overeenkomst.
14.2 De persoonsgegevens van de opdrachtgever zijn bestemd voor het cliënteelbeheer (inbegrepen de
        dienstverlening, de waarborg en de veiligheid) van de bvba VW-Audi Center, die gerechtigd is deze gegevens
        met dezelfde bestemming over te maken aan de ondernemingen waarmee zij contractueel verbonden is.
14.3 Eenieder die doet blijken van zijn identiteit heeft het recht tot inzage, correctie, verwijdering,
        gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens  of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar
        op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan bvba VW-Audi Center te richten.
14.4 Bvba VW-Audi Center houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, binnen de vier weken, op uw verzoek. Bvba
        VW-Audi Center kan om een verlenging verzoeken van nogmaals vier weken.
 14.5 Voor meer informatie kan kennis worden genomen van de privacyverklaring die ter beschikking wordt gesteld
        via de website www.vwaudicenter.be.
 

ARTIKEL 15: BETWISTING
 
15.1 In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van het
        arrondissement Turnhout en het vredegerecht van Mol bevoegd.